Ethische code

PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede

planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
  2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te

  bannen.

  Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

  3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • Wezullendepsychischeenfysiekegezondheidvankinderenmaximaalbevorderendooronsintespannenombedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

 • Weaanvaardendathetbelangvandesocialeomgevingvanhetkindenhetmotiverendeklimaatnogsteedsonderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf...

 • Weradensterkaandaternstigwordtoverwogenomorganentecreërenopdegepasteniveausomdezecodeoptevolgen.

 • Westeunensystementerregistratieenaccreditatievoortrainersencoaches.
  4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in

  overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

  • Weverwelkomensponsoringvanorganisatiesenbedrijvenalleenwanneerditnietbotstmethetpedagogischeproces,de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

  • Wegelovendathetnietalleendefunctievandemediaisomreactieftezijn,ditbetekenteenspiegeltezijnvandeproblemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

   5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht

   • Sporttebeoefenen

   • Zichtevermakenentespelen

   • Ineengezondeomgevingteleven

   • Waardigbehandeldteworden

   • Getraindenbegeleidtewordendoorcompetentemensen

   • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

   • Zichtemetenmetkinderenvanhetzelfdeniveauineenaangepastecompetitie

   • Inveiligeomstandighedenaansporttedoen

   • Terusten

   • Dekanstekrijgenkampioenteworden,ofhetnietteworden
    Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

    GENT, 24 September 2004

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève Copyright Declaration: Panathlon International

 

Hieronder kan u enkele nuttige documenten terugvinden:


Word lid van turnkring Hogerop

Klik hier

Contact

Turnkring Hoger Op Neerpelt VZW

Zilverdenstraat 8 - 3900 Pelt
Ondernemingsnummer 0454.473.209
0477/13 52 74

Email: turnkringhogeropneerpelt@gmail.com
 

Inschrijven

 

Schrijf je zeker in. Hoe je moet inschrijven vind je hier.