Nuttige Informatie

PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede

planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
  2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te

  bannen.

  Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

  3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • Wezullendepsychischeenfysiekegezondheidvankinderenmaximaalbevorderendooronsintespannenombedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

 • Weaanvaardendathetbelangvandesocialeomgevingvanhetkindenhetmotiverendeklimaatnogsteedsonderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf...

 • Weradensterkaandaternstigwordtoverwogenomorganentecreërenopdegepasteniveausomdezecodeoptevolgen.

 • Westeunensystementerregistratieenaccreditatievoortrainersencoaches.
  4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in

  overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

  • Weverwelkomensponsoringvanorganisatiesenbedrijvenalleenwanneerditnietbotstmethetpedagogischeproces,de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

  • Wegelovendathetnietalleendefunctievandemediaisomreactieftezijn,ditbetekenteenspiegeltezijnvandeproblemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

   5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht

   • Sporttebeoefenen

   • Zichtevermakenentespelen

   • Ineengezondeomgevingteleven

   • Waardigbehandeldteworden

   • Getraindenbegeleidtewordendoorcompetentemensen

   • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

   • Zichtemetenmetkinderenvanhetzelfdeniveauineenaangepastecompetitie

   • Inveiligeomstandighedenaansporttedoen

   • Terusten

   • Dekanstekrijgenkampioenteworden,ofhetnietteworden
    Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

    GENT, 24 September 2004

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève Copyright Declaration: Panathlon International

 

Hieronder kan u enkele nuttige documenten terugvinden:

Turnkring Hoger Op Neerpelt stelt zich tot doel om de kleuters en jeugd van Neerpelt en omgeving, op gedisciplineerde wijze, gezonde, recreatieve én competitieve turn- en dansactiviteiten aan te bieden.

Onze slagzin luidt dan ook:

“Turnen / Streetdance, leuk om te zien, fantastisch om te doen.”

Meer algemeen benadrukken we actief, met volgehouden inspanning en met een goede planning, de positieve waarden in de jeugdsport in het algemeen en de turn- en danssport in het bijzonder.

Downloads:

De start: 1925 – 1962

1925: de Neerpeltse Turnkring wordt onder de naam “HOGER OP” opgericht. Aan de doopvont stonden Kapelaan Cardinaels, meester W. Hoedemaekers en C. Hogers. Het eerste voorzitterschap werd waargenomen door de heer J. Coninx.

Doel: jonge arbeiders hun vrije tijd nuttig te laten doorbrengen. Tevens wilde men hun gezondheid bevorderen. Aanvankelijk was de kring enkel opgericht voor jongens.

1926: de kring sloot zich aan bij de Limburgse gouw. Als voorzitter werd J. Coninx opgevolgd door W. Kerkhofs.

Tijdens de eerste jaren werd er maar weinig geoefend. De oorzaak was het gebrek aan een turnzaal en turntoestellen.

“Hoger op” sloot zich al snel aan bij de Koninklijke Belgische Turn- en Sportfederatie. Willem Hoedemakers, de grote bezieler en tevens medestichter van de kring, zetelde meer dan 15 jaar in de provinciale en landelijke bondsbesturen. Zelfs in de internationale turnwereld was hij geen onbekende.

1927 en 1928: Het succes liet dan ook niet op zich wachten. Hoger Op kan zijn eerste bekers in de wacht slepen, respectievelijk op kampioenschappen te Bree en te Maaseik.

Muzikale uitbreiding: Zoals het vroeger dikwijls de gewoonte was, werd ook in Neerpelt een trompetterafdeling opgericht. Deze muziekafdeling stond onder leiding van J. Lehaen en behaalde tal van prijzen op trompetwedstrijden die meestal verbonden waren met de turnfeesten en kampioenschappen.

1931: Neerpelt mocht zijn eerste Limburgs Gouwfeest inrichten. Sindsdien kende de vereniging een bijna onafgebroken bloeiend bestaan.

Vanaf haar ontstaan organiseerde of nam de kring deel aan sportmanifestaties en feestelijkheden zoals clubkampioenschappen, turngouwfeesten, processies, carnavalsstoeten, optochten, inhuldigingen van nieuwe priesters…. Bij al deze festiviteiten kwam de kring meestal met aangepaste kostuums voor de dag. Deze kostuums werden eigenhandig ontworpen en vervaardigd.

De oorlogsjaren: gedurende de oorlogsjaren was de turnkring niet erg actief. Hiervoor waren diverse redenen. Tijdens de bezetting moesten de jongensschool en de inmiddels gebouwde turnzaal worden afgestaan aan de Duitse soldaten. De trompetterafdeling werd van haar instrumenten beroofd. Dit betekende het einde van de muziekafdeling van “Hoger Op”

Enkele jongeren, onder leiding van W. Hoedemaekers, konden door hun actieve inzet het voortbestaan van de kring verzekeren.

Na de oorlogsjaren werd het bestuur verjongd. Tandarts A. Berben werd de nieuwe voorzitter. Samen met Dr. L. Vinken en E.H. Jacobs werd onder zijn leiding de kring verder uitgebouwde. Er werden meer deelnemers naar de kampioenschappen gestuurd en de trompetterafdeling werd opnieuw opgericht. Ook het bestuur werd aanzienlijk uitgebreid. De toenmalige directeur van de Metaalfabrieken van Overpelt schonk een hele reeks turntoestellen aan de kring

1950: onder het voorzitterschap van A. Berben werd er een afdeling opgericht voor meisjes en juffers. Dit ging echter niet zonder tegenkanting van de plaatselijke geestelijken. Het kon immers niet dat meisjes in korte broek zouden gaan turnen. Geruchten over de oprichting van een socialistische kring leidden, na een bezoek aan de bisschop te Luik, uiteindelijk tot een toestemming van de geestelijke overheid. Voorwaarde was echter wel dat de meisjes in zedige kleiding zouden turnen, hetgeen wilde zeggen: Elastiek in de broekspijpen en ondoorschijnbare broekpakken

Ook in 1950 werd Prins Boudewijn tot koning der Belgen gekroond. In de défilé, die ter ere van deze kroning werd gehouden, stapte “Hoger Op” mee als enige Katholieke turnkring.
Ter gelegenheid van het bezoek van Koning Boudewijn aan Hasselt, in 1952, werd er een prachtige optocht georganiseerd. “Hoger Op” stapte mee en creëerde een prachtig versierde koningskroon. Bij deze gelegenheid werd de titel van Koninklijke turnkring toegekend.

Op 11 en 12 juli 1953 verzorgde “Hoger Op” haar derde gouwfeest. Niet minder dan 23 turnkringen, uit alle hoeken van het land, namen hieraan deel.

In 1959 werd het voorzitterschap overgedragen aan de Heer Maurice Bergs. Deze kreeg een jaar later af te rekenen met de vrouwelijke ijdelheid van enkele turnsters. Op kampioenschappen traden onze Neerpeltse meisjes immers nog steeds op in een pofbroek, terwijl de mesjes van andere kringen reeds een maillot droegen. Hierdoor werden de Neerpeltse meisjes als de boerkes van Limburg bestempeld.
Op de Koninklijke Katholieke Belgische turnkampioenschappen van 1960 traden M. Kerkhofs, E. Van Veggelen en L. Kenis, zonder medeweten en toestemming van “Hoger Op”, aan in een maillot. Dit bracht heel wat reacties met zich mee, waarna de 3 turnsters werden uitgesloten. Wanneer de drie meisjes dan besluiten om bij Juffrouw van Briel in Bree te gaan turnen, vergaderde het bestuur opnieuw. Voorzitter Bergs verontschuldigde zich en de meisjes waren weer welkom bij “Hoger Op”.

De heer M. bergs verhuisde in 1962 en apotheker J. Van Praet volgde hem op als voorzitter.

Op 23 oktober 1962 was het een trieste dag in de geschiedenis van de turnkring : de grote bezieler en oprichter van de club, Willem Hoedemaekers overleed op 63 jarige leeftijd.

 

Periode 2: 1963-1975

De jaren 60: door een dalende interesse verdween de trompettersafdeling.

1965: onder impuls van E.H. Pastoor Vranken, E.H. Verheyen, directeur van het St-Hubertuscollege , en met de medewerking van de gemeentelijke overheid, kon in de turnzaal een parketvloer gelegd worden en werd eveneens een centrale verwarming geïnstalleerd.

1967: nieuwe turntoestellen werden aangekocht. Zo konden de meisjes eindelijk turnen op een balk die de juiste afmetingen had. De oefenzaal werd geleidelijk aan als turnzaal ingericht zodat de turners en turnsters in ideale omstandigheden konden turnen. Niet alleen, jongens en meisjes uit Neerpelt waren lid van “Hoger Op” maar ook jongeren uit de omliggende gemeenten (Hamont, Overpelt, Eksel en Lommel) kwamen in Neerpelt turnen.

1969: het 31ste gouwfeest voor de heren en het 11-de gouwfeest voor de dames werd in door “Hoger Op” ingericht. De kring vierde gelijktijdig haar 44-jarig bestaan. Meer dan 1700 turners en turnsters van 31 verenigingen namen deel aan deze feestelijkheden. Dit bewees dat de turnsport in Limburg nog steeds veel succes had.

1974: de heer J. Van Praet gaf zijn ontslag en vroeg enkele leden van zijn bestuur een nieuwe voorzitter te zoeken. Korte tijd nadien werd de heer Guy Klok aangesproken. Na enkele verkennende gesprekken aanvaardde hij deze functie en in april 1974 werd hij de nieuwe voorzitter.

1975: de kring viert haar vijftigste verjaardag van de herenafdeling en de 25ste verjaardag van de damesafdeling. De leden verschenen voor het eerst in prachtige nieuwe groen-witte uniformen. Voor deze feestviering werd weer een lentefeest opgevoerd, ditmaal in de schouwburg van het Dommelhof. De kring telde toen 115 leden en 8 begeleiders.

27 april 1975: Neerpelt organiseerde het 37ste gouwfeest en werd opnieuw het trefpunt voor 1500 turners en turnsters.

 

Deel 3: 1975 – heden

1980: In het kader van de 55 verjaardag van de kring werd het provinciaal kampioenschap en het gouwfeest ingericht.

1981: de club start, sinds de fusie van de gemeenten Neerpelt en St.-Huibrechts-Lille, met een onderafdeling in de fusiegemeente St.-Huibrechts-Lille. De kring telde op dat moment 150 leden in Neerpelt en 80 in St.-Huibrechts-Lille.

1985: de kring vierde met een tweetal schitterende galavoorstellingen in Dommelhof haar 60steverjaardag.

1987: ter vervanging van het gouwfeest wordt de tweede editie van de Limburgse Turnhappening ingericht in sportcentrum Dommelhof.

1991: Guy Klok, voorzitter, stelde voor een Noord-Limburgse interclub te organiseren. Dit was het begin van het jaarlijks weekend Noord-Limburgs Kampioenschap.

1995: de kring vierde haar 70-jarig bestaan met een optocht, eucharistieviering en heus gala.

In 1997 breidt de club zijn disciplines verder uit… Jazz dance neemt zijn plaatsje in binnen de club o.l.v. Tamara Straetemans. Deze discipline kende een bijzonder moeilijke start . Door het doorzettingsvermogen van zowel trainsters als dansers, groeit het dansaanbod binnen de club.

Guy Klok neemt afscheid in 2004 en wordt opgevolgd door Jos Dijkmans.

De digitale wereld groeit … en ook onze turnkring evolueert mee. turnkringhogerop.be ontstaat. Enkele jaren later wordt Facebook een van de populairste social media, dus ook de club kan niet achterblijven. Turnkring Hoger Op Neerpelt kan geliked worden.

In 2006 wordt Hoger Op lid van de Gymfed. Een jaar later krijgen zij een erkenning voor hun kwaliteit in de turnsport. Hoger Op mag zich eigenaar noemen van het IK-Gym-label.

In 2010 neemt Brigitte Bleyen de fakkel over van Jos Dijkmans. Met haar jaren ervaring (bestuurslid sinds 1996) werkt zij samen met haar medebestuursleden aan een aangename omgeving voor onze leden.

Vanaf 2013 organiseert de club, naast het clubkampioenschap en het turnfeest, ook een jaarlijkse eetdag. De eerste editie was een enorm succes met meer dan 500 gasten.

In 2014 behaalt turnkring Hoger Op het Q4Gymlabel van de Gymfed.

Het 90-jarig bestaan van de turnkring wordt in 2015 gevierd met een slotshow volledig in het teken van de historiek van de turnkring. Doorheen de show worden anekdotes verteld en foto’s getoond. Een 300-tal leden en vele aanwezigen genoten van een fantastische show.

Jammer genoeg is de digitale wereld niet enkel zonneschijn. Op het einde van seizoen 2017-2018 wordt de website gehackt. De digitale historiek is dus uitgeveegd, maar we beginnen met een schone lei in seizoen 2018-2019.

Word lid van turnkring Hogerop

Klik hier

Contact

Turnkring Hoger Op Neerpelt VZW

Zilverdenstraat 8 - 3900 Pelt
Ondernemingsnummer 0454.473.209
0477/13 52 74

Email: turnkringhogeropneerpelt@gmail.com
 

Inschrijven

 

Schrijf je zeker in. Hoe je moet inschrijven vind je hier.